Behandling av personuppgifter, GDPR

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Det är information som vi behöver för att du ska få det stöd och den service som du har rätt till. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, enligt GDPR.

Hur vi hanterar personuppgifter när du blir erbjuden en bostad

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behöver vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar. 

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigande intresse att utveckla, förbättra och tillhandahålla produkter och tjänster samt behålla en god kundkontakt med dig. 

Om det skulle bli nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk behandlar vi också dina personuppgifter. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer störningar i området, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. 

GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU.
Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet.

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är.

Laglig grund ger rätt att hantera personuppgifter

Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där. Det finns följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling:

 • Samtycke
 • Avtal
 • Rättslig förpliktelse
 • Skydd för grundläggande intressen
 • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
 • Efter en intresseavvägning

Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig. När vi använder bilder inhämtar vi ditt samtycke. Du kan läsa mer om samtycke nedan.

Mer om dina personuppgifter

 • Vilka personuppgifter hanterar vi?
  Vi hanterar de personuppgifter som vi behöver för ändamålet med varje behandling. Exempelvis namn, kontaktuppgifter och personnummer i de fall det behövs
 • Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
  Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen
 • Vad gäller om du samtyckt till att vi hanterar dina uppgifter?
  Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta vårt kommunkansli. I så fall får vi inte längre hantera dina uppgifter. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades
 • När är du skyldig att lämna uppgifter till oss?
  För att kunna ingå avtal med oss behöver du lämna de personuppgifter vi begär annars kan vi inte skriva något avtal. I de fall det finns en skyldighet enligt lag att lämna personuppgifter till oss så informerar vi dig

Andra källor av personuppgifter

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra kan vara:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig
 • Uppgifter från andra myndigheter
 • Uppgifter från kredit- och upplysningsföretag

Andra mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dom.
De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med;

 • Betalningar (fakturahantering, banker och betaltjänstleverantörer)
 • Marknadsföring och information (reklambyråer, mediebyråer, utskrift och sociala medier)
 • IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och underhåll av våra IT-lösningar)

Överföring till tredje land

Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land så informerar vi dig.

Dina rättigheter till personuppgifter

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig.
Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas.
Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter.
I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade.

Kontakter vid frågor om dataskydd

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till oss: fastighet@sunne.se